• KARS °C
19 January 2018 Friday - 12:25

HURDA SATIŞ İLAN DURUSU                 

                                          İLAN 

KARS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN   SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALIN 

 

Sıra No Cinsi Durumu Bulunduğu Yer Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Hurda Kağıt Hurda Malzeme Kadastro Müdürlüğü 150,00 50,00 18.12.2017 10:00
2 Hurda Ahşap Hurda Malzeme İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1350,00 405,00 18.12.2017 10:30
               

 1)Yukarıda tabloda cinsi ve durumu belirtilen taşınır malların satış ihalesi karşılarında belirtilen tarih ve saatte, tahmini bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesinde pazarlık usulü
2)Pazarlık usulü ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında oluşturulacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3)İhale veya ihalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminat makbuz veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş teminat mektubu,
b)İkametgah Belgesi (idaremizden de temin edilebilir) ve T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
c)Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname,
d)Tüzel kişilerden vergi kimlik numarası,
e)Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2017) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte, ihale saatinde Milli Emlak Müdürü Odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4)İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerinin ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması şartıyla iadeli taahhüttlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5)İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kars Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
6)İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7)Satışı yapılacak hurda malzemelerin satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, satış bedelleri üzerinden alınacak her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir.
 

İLAN OLUNUR.